Obavijesti

Natječaj za radna mjesta asistent u organiziranom stanovanju i medicinska sestra-tehničar

Temeljem članka 33. Statuta Doma za odrasle osobe Blato i  članka 4. Pravilnika o radu Doma za odrasle osobe Blato od 16.03.2016. godine te Odlukom ravnateljice za raspisivanjem javnog natječaja KLASA: 112-01/22-01/18 URBROJ: 2117-129-01/1-22-01, Dom za odrasle osobe Blato objavljuje:

JAVNI NATJEČAJ

za zasnivanje radnog odnosa u Domu za odrasle osobe Blato za slijedeća radna mjesta:

 1. Asistent u organiziranom stanovanju- 1 izvršitelj/ica (m/ž) na neodređeno puno radno vrijeme

Stručna sprema:

 • Osnovnoškolsko obrazovanje
 • Položen tečaj za njegu

Posebni uvjeti:

 • Položen vozački ispit „B“ kategorije

Da ne postoji zapreka iz članka 261. stavak 1. Zakona o socijalnoj skrbi (NN 18/22).

Probni rad 1 mjesec.

Uz vlastoručno potpisanu prijavu na natječaj kandidati trebaju priložiti:

 • Životopis
 • Dokaz o državljanstvu (preslika domovnice)
 • Dokaz o završenoj stručnoj spremi (preslika svjedodžbe)
 • Dokaz o položenom tečaju za njegu (preslika)
 • Potvrdu o podatcima evidentiranim u matičnoj evidenciji HZMO
 • Uvjerenje nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak (ne stariji od 30 dana)
 • Dokaz o položenom vozačkom ispitu B-kategorije (preslika važeće vozačke dozvole)
 1. Medicinska sestra/tehničar- 1 izvršitelj/ica (m/ž) na neodređeno puno radno vrijeme

Stručna sprema:

 • Srednjoškolsko obrazovanje za medicinsku sestru/tehničara

Posebni uvjeti:

 • Položen stručni ispit
 • Odobrenje za samostalan rad
 • Položen vozački ispit „B“ kategorije

Da ne postoji zapreka iz članka 261. stavak 1. Zakona o socijalnoj skrbi (NN 18/22).

Probni rad 2 mjeseca.

Uz vlastoručno potpisanu prijavu na natječaj kandidati trebaju priložiti:

 • Životopis
 • Dokaz o državljanstvu (preslika domovnice)
 • Dokaz o stečenoj stručnoj spremi (preslika svjedodžbe)
 • Potvrda o podatcima evidentiranim u matičnoj evidenciji HZMO
 • Uvjerenje nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak (ne stariji od 30 dana)
 • Presliku uvjerenja o položenom stručnom ispitu
 • Presliku odobrenja za samostalan rad
 • Dokaz o položenom vozačkom ispitu B-kategorije (preslika važeće vozačke dozvole)

Na natječaj se mogu ravnopravno javiti osobe obaju spolova.

Na natječaj se mogu javiti i kandidati/kandidatkinje koji/e nemaju položen vozački ispit B kategorije, uz obvezu polaganja navedenog ispita u roku od 6 mjeseci od isteka probnog roka.

Dokaze o ispunjavanju uvjeta natječaja kandidati/kinje mogu priložiti u neovjerenim preslikama uz obvezu izabranog kandidata/kinje da prije sklapanja ugovora o radu dostavi izvornike na uvid.

Priložena natječajna dokumentacija se ne vraća.

Izabrani kandidat/kinja će biti upućen na provjeru zdravstvene sposobnosti prije potpisivanja ugovora o radu.

Za potrebe provjere podataka o osuđivanosti za kaznena djela i prekršaje iz članka 261. stavak 1. Zakona o socijalnoj skrbi  (NN 18/22) poslodavac će za odabranog kandidata po službenoj dužnosti pribaviti podatke prije potpisivanja ugovora o radu.

Kandidat/kinja koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju na temelju Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/17, 98/19 i 84/21), Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata (NN 84/21), Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata (NN 33/92, 77/92, 27/93, 58/93, 2/94, 76/94, 108/95, 108/96, 82/01, 103/03, 148/13 i 98/19), Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (NN 157/13, 152/14, 39/18 i 32/20) dužna je u prijavi na javni natječaj pozvati se na to pravo i uz prijavu priložiti svu propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu te ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.

Kandidat/kinja koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju iz članka 102. stavaka 1. do 3. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji uz prijavu na natječaj i dokaza o ispunjavanju uvjeta iz natječaja, dužan je dostaviti dokaze iz članka 103. citiranog Zakona. Poveznica na internetskoj stranici Ministarstva hrvatskih branitelja Republike Hrvatske https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843 a dodatne informacije o dokazima koji su potrebni za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju, potražiti na poveznici:

https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//dokumenti/Nikola//popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju-%20ZOHBDR%202021.pdf

Kandidat/kinja koji se poziva na pravo prednosti iz članka 48. stavaka 1. do 3. Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata dužan je uz prijavu na natječaj osim dokaza o ispunjavanju uvjeta iz natječaja priložiti i dokaze iz članka 49. citiranog Zakona.

Poveznica na internetsku stranicu Ministarstva hrvatskih branitelja Republike Hrvatske

https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//dokumenti/Nikola//popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju-%20Zakon%20o%20civilnim%20stradalnicima%20iz%20DR.pdf

Kandidat/kinja koji se poziva na pravo prednosti iz članka 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom dužan je uz prijavu na natječaj osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta iz natječaja priložiti i dokaza o ispunjavanju uvjeta iz članka 9. st. 2. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom.

Kandidati koji podnesu pravovremenu i urednu prijavu i ispunjavaju formalne uvjete iz natječaja mogu biti pozvani na testiranje, razgovor i/ili pisanu provjeru znanja, sposobnosti i vještina bitnih za obavljanje poslova radnog mjesta. Kandidati će o mjestu i vremenu testiranja biti obaviješteni putem internetske stranice Doma (http://dom-blato.hr)

Nepotpune i/ili nepravovremene prijave neće se razmatrati.

Kandidat koji ne pristupi testiranju smatra se da je povukao prijavu i više se ne smatra kandidatom prijavljenim na Natječaj.

Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta dostaviti poštom na adresu: Dom za odrasle osobe Blato 32. ulica 49, 20271 Blato, s naznakom „Za natječaj-(naziv radnog mjesta)“.

Rok za podnošenje prijave je 8 dana od dana objave natječaja u Narodnim novinama (21.10.2022., NN 123/2022).

Podnošenjem prijave na natječaj kandidati daju suglasnost Domu za odrasle osobe Blato da kao voditelj zbirke osobnih podataka može prikupljati, koristiti se i dalje obrađivati njihove osobne podatke isključivo u svrhu provedbe natječajnog postupka sukladno propisima koji uređuju zaštitu osobnih podataka.

Dom za odrasle osobe Blato zadržava pravo poništenja natječaja, odnosno pravo ne odabrati nijednog kandidata, bez obveze obrazlaganja svoje odluke i bez ikakve odgovornosti prema kandidatima.

Kandidati će o rezultatu natječaja biti obavješteni u zakonskom roku putem internetske stranice Doma (http://dom-blato.hr).

Preuzimanje: document Natječaj za radna mjesta asistent u organiziranom stanovanju i medicinska sestra-tehničar


Ispis  
Zatvori